Naše nabídka poštovních schránek


Obchodní podmínky a informace


Rychlý výběr schránek


Objednávka poštovních schránek


Kontaktní údaje mapa

www.postovni-schranka.com
                                    záruka kvality a nejlepší ceny

                                           


   

  Výroba kovového spotřebního zboží • Lukáš SIMON
  Tylova ul. č. 218 • 517 41 •  Kostelec nad Orlicí • ČR
  tel.:  605 588 897    IČ: 69842523   DIČ: CZ8308103397
 


 


Všeobecné obchodní podmínky

vyhlášené společností
Lukáš Simon - výroba kovového spotřebního zboží,
Tylova 218, 51741 Kostelec nad Orlicí, IČ 69842523, DIČ CZ8308103397

 

I     Základní ustanovení
II    Objednávání zboží
III   Cenové a platební podmínky
IV  Dopravní, expediční podmínky, termín dodání, cena přepravy
V   Reklamační dispozice
VI  Údržba a montáž nabízeného zboží
VII  Závěrečná ustanovení
I
Základní ustanovení

 

1.Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží. Jsou závazné při prodeji zboží kupujícímu pro účely dalšího prodeje i pro konečného uživatele. Výjimky z VOP lze uplatňovat výhradně na základě uzavřených smluv podepsaných jednatelem společnosti.

2.Kupující, který má povolen nákup na fakturu je povinen předložit prodávajícímu úřední doklady se základními informacemi o své právní subjektivitě ( výpis z obchodního rejstříku u právnických osob či živnostenský list u fyzických osob, osvědčení o registraci plátce DPH) a tyto údaje průběžně aktualizovat.

 


II
Objednávání zboží

Povinné náležitosti objednávky
•obchodní jméno a sídlo kupujícího
•jeho IČO a DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH
•osoba odpovědná za objednávku + tel. kontakt
•množství požadovaných kusů, typ, barevné provedení
•požadovaný způsob převzetí zboží
•u soukromých osob jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, kde je možné ověřit objednávku

Objednávky přes internet
•Na adrese www.postovni-schranky.ic.cz naleznete internetový obchod, kde můžete nakupovat.
•Jednoduchý a pohodlný nákup.
•Před odesláním objednávky není nutné se zaregistrovat.

Písemné objednávky
Objednávku zašlete na adresu :
Lukáš Simon - výroba kovového spotřebního zboží, Tylova 218, 51741 Kostelec nad Orlicí

Osobní odběr
Zboží si můžete vyzvednout osobně v kterýkoli den vč. víkendu, státních svátků na provozovně v Hálkově ulici, Kostelec nad Orlicí. Před osobním odběrem je nutné provést objednávku, následně bude sdělen termín možného odběru !
 


III
Cenové a platební podmínky


1.Ceny uvedené na www.postovni-schranky.ic.cz jsou platné v okamžiku objednání zboží a již zahrnují všechny poskytované slevy. Uvedené ceny jsou bez DPH, včetně DPH. Náklady na přepravu nejsou v ceně zahrnuty.

2.Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu v požadované výši v hotovosti, fakturou nebo na dobírku - pokud není zvláštní smlouvou stanoveno jinak. V případě povolení dodávek na fakturu je maximální povolená splatnost faktur 14 dnů, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. V případě prodlení s úhradou faktur je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení a úroky z prodlení, ledaže je ve smlouvě uvedeno jinak.

3.Spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní a podnikatelské činnosti, má právo na vrácení zboží nakoupeného formou dálkového prodeje (přes internetový obchod www.postovni-schranky.ic.cz ), a to do 14ti dnů od data prodeje. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prokázat předložením prodejního dokladu. Místem uplatnění práva na vrácení zboží je adresa příslušné provozovny prodávajícího, kde spotřebitel zboží zakoupil. Nárok je nutné uplatnit u prodávajícího telefonicky nebo písemně a zasláním zboží spolu s požadovaným prodejním dokladem. Pokud spotřebitel odešle zboží na jinou adresu, než je stanovena prodávajícím, uhradí veškeré vícenáklady na dopravné. Spotřebitel je povinen vrátit zboží úplné, s kompletní dokumentací, neporušené, čisté, v originálním balení, bez známek používání, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží od prodávajícího nakoupil a na vlastní náklady. Pokud tak neučiní, je prodávající oprávněn zboží odmítnout. Zboží nelze vrátit formou dobírky.

4.Uvedené ceny jsou konečné a platné. Jsme plátci DPH.

5.Možnosti platby
V hotovosti - při osobním převzetí zboží na provozovně při převzetí zboží
Bankovním převodem - faktura Vám bude zaslána před dodáním zboží se splatností 14 dní
Na dobírku - v hotovosti při doručení zásilky přepravní službou

 

IV
Dopravní, expediční podmínky, termín dodání, cena přepravy


1.Kupující specifikuje způsob dopravy v objednávce, přičemž jsou možné následující typy dopravy:
• osobní odběr v provozovně prodávajícího.
• doprava spediční firmou ( General Parcel s.r.o. / Geis ) na adresu udanou kupujícím.
• doprava Českou poštou
Nespecifikuje-li kupující způsob dopravy, bere se v úvahu osobní převzetí. Prodávající má právo zvolit způsob dopravy, pokud jde doprava na jeho náklady.

2.Vlastnická práva přecházejí na kupujícího okamžikem úplného zaplacení zboží.

4.Odpovědnost za škodu na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží a potvrzením faktury, dodacího listu apod. dopravci.

5.Před potvrzením převzetí zboží řidiči přepravní služby je nezbytně nutné provést kontrolu řádnosti a nezávadnosti dodávky stran jeho možného poškození při dopravě. Zjistíte-li zjevné vady např. poškozený obal, uveďte tuto skutečnost do přepravního listu např."Zásilka je převzata s poškozeným obalem, žádám o sepsání zápisu o škodě". Kopii přepravního listu nebo potvrzení od řidiče si uschovejte pro případ pozdější reklamace.

6.Zjistíte-li při vybalování, že je poškozeno i zboží, oznamte to přepravci (nejlépe ještě v den doručení zásilky, nejpozději však do druhého dne od doručení) na tel.číslo, které je uvedeno na přepravním listě. Přepravce je povinen sepsat zápis o škodě. O poškození zásilky ihned informujte dodavatele zboží.

7.V případě nedodržení výše uvedeného postupu, nebude brán na pozdější reklamace zřetel.

8. Cena přepravného pro ČR dle počtu objednaných schránek.
 
- Cena poštovného je stanovena dle celkového množství objednaných schránek :

informace zašleme na dotaz9.Termín dodání objednaného zboží
Přibližný termín vyřízení Vaší objednávky je 1 týden. Vždy ale záleží na objednaném množství, barevném provedení a aktuálním stavu skladu ...
    


 


V
Reklamační dispozice

1.Uplatnit nároky za vady množství, druhu a zjevné vady dodaných produktů je kupující povinen bez zbytečného odkladu. Toto právo se považuje za řádně uplatněné jen tehdy, pokud kupující prodávajícímu podá do 2. pracovního dne od převzetí zásilky písemnou zprávu o vadách dodávky ( e-mail). Kupující je povinen k reklamaci doložit kopii prodejního dokladu, dodacího listu, popis předmětu reklamace a kontaktní spojení.

2.V případě reklamace kupující ve vlastním zájmu zabalí reklamované zboží do originálního obalu. V případě, že originální obal nemá, zajistí, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy zboží a označí zásilku příslušnými symboly (např. křehké, apod.). Dopravce neručí za špatně/nevhodně/nedostatečně zabalené zásilky. Kupující bere na vědomí, že v případě poškození nedostatečně zabaleného a chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.

3.Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací kupujícího.

4.Záruka se ne nevztahuje na škody vzniklé běžným užíváním, na kupujícím provedené úpravy, vrtání otvorů do dvířek,  škody vzniklé nevhodným umístěním (
schránky jsou určeny pouze do interiéru, tedy do prostor chráněných především před deštěm ). Záruka se taktéž nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Dále nelze reklamovat zalomené klíče v zámku, ztrátu pošty ze schránky, mechanické poškození vandalismem, živelné pohromy. Reklamace vždy oznamujte písemnou formou ( email, pošta )

5.V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující     odpovědný za přepravu reklamovaného zboží a případné škody při ní způsobené. V případě poškození při této přepravě nese plnou odpovědnost kupující. Mechanické poškození zasilky i vlivem přepravy reklamovaného zboží k prodávajícímu není uznatelné v reklamačním řízení. Zásilku doporučujeme     pojistit.

6.V případě neoprávněné reklamce bude kupujícímu (reklamujícímu) účtována náhrada vzniklých nákladů prodávajícímu za neoprávněnou reklamaci. Náhrada vzniklých nákladů zahrnuje náklady na dopravu,  manipulaci a náklady na uskladnění reklamovaného zboží. Neoprávněnost reklamace musí být ze strany prodávajícího doložena písemným vyjádřením . 

VI
Montáž a údržba nabízeného zboží

1.Schránky jsou určeny pouze do interiéru, tedy do prostor chráněných především před deštěm.

2. Poštovní schránky mají předvrtané otvory, upevňovací materiál není součástí dodávky ( hmoždinky, šrouby, vruty, atd. )

2.Montáž musí být provedena na rovnou stěnu, popř. doporučujeme stěnu vyrovnat dřevotřískovou, nebo OSB deskou o síle 18 mm.

3.Na čištění povrchu používejte pouze čistý, měkký hadřík, zabraňte působení chemických a agresivních látek.

4.Schránky chraňte před mechanickým poškozením.


 


VII
Závěrečná ustanovení

1.Tyto VOP jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané firmou Lukáš Simon ode dne jejich vyhlášení.

2.V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si vyhrazujeme právo VOP měnit. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí vhodným způsobem minimálně měsíc předem.

3.V případě, že kupující s novým zněním VOP nebudou souhlasit, jsou povinni svůj nesouhlas společnosti písemně oznámit do 14 dnů od jejich vyhlášení. Pokud se smluvní strany nedohodnou na vzájemně přijatelných podmínkách, může každá ze stran smlouvu ukončit s výpovědní lhůtou tři měsíce, počínající prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
  


 


 

Všechny zde uvedené sestavy poštovních schránek je možné vyrobit i v provedení nerez.
Více informací o nerezových poštovních schránkách naleznete na:
nerezové schránky Simon | domovní schránky | panelákové schránky
Poštovní schránky vyrábíme více než 20 let.


Přeprava poštovních schránek.      
optimalizace PageRank.cz
 

www.postovni-schranka.com
Lukáš SIMON

 

Spolupracující internetové prezentace:
Vyrábíme dopisní schránky nejen do paneláků, ale i domovní z nerezu. Na internetu je amatérská sbírka básniček a citátů do které můžete také přispět. Zadávejte inzerci zdarma a bez nutné registrace. Jednou z oblíbených destinací na dovolenou u moře je dovolená v Egyptě i v Tunisku. Vaše erotické příběhy a povídky nejen z ložnice pro inspiraci ostatním. Jaký je Váš oblíbený český a zahraniční internetový vyhledávač? Kam na dovolenou a moje dovolená je rozcestník pro všechny, kteří chtějí k moři. Vzpomenete si na první rande a na Vaši první lásku? Kdysi byl velmi oblíbený a úspěšný systém Symbian pro telefony Nokia. Ve východních Čechách je k dispozici levný pronájem domu. Znáte Tomyho a jeho videa Rychlý prachy s holkama z ulic? Občas je to ale spíše trapas, který zažil snad každý z nás. Ochutnejte výrobky z Koozovčí vyhlídky, sýry a výrobky z mléka. V Rychnově nad kněžnou Vám automobil opraví autoservis Gregi z Kostelce nad Orlicí zajistí elektroservis Macháček a poštovní schránky Simon. Kadeřnické služby zajišťuje v Holicích u Pardubic Zuzana Novotná. Nahlédněte do nabídky levných last minute zájezdů do celého světa, třeba levnou dovolenou v Chorvatsku. Poštovní schránky s montáží na Slovensku zajistí firma Simon. Projektovou dokumentaci zvládne hravě konstrukční kancelář SN Design.

 mapa webu